Firma CDM Sp. z o.o. podpisała Umowę o Dofinansowanie

Firma CDM Sp. z o.o. podpisała Umowę o Dofinansowanie

Firma CDM Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż w dniu  14 lipca 2017 podpisała z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Umowę o Dofinansowanie dla  projektu pn. ” Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” o numerze RPLD.02.02.01-10-0055/17 wyłonionego w ramach:

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Osi priorytetowej II : Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działania: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

Poddziałania: II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Konkurs numer: RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16