Rozwój B+R

  Firma CDM Sp. z o.o. realizuje projekt:

„ Rozwój centrum badawczo – rozwojowego w CDM Sp. z o.o.’’

Pragniemy poinformować, iż 24 lipca 2018 podpisaliśmy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Umowę o dofinansowanie projektu pn. „ Rozwój centrum badawczo – rozwojowego w CDM Sp. z o.o. ’’ o numerze RPLD.01.02.01-10-0005/18-00 wyłonionego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działania: I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw