Zgodnie nowymi przepisami Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 21.01.2013 dotyczącymi plików cookies informujemy, że ta witryna korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz dostosować ustawienia dla plików cookies w swojej przeglądarce. Rozumiem, zamknij.
(042) 684 04 88
cdm@cdm.pl
OWS


Przedstawiamy Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w firmie CDM Sp. z o.o.

 

Ogólne Warunki Sprzedaży

CDM Sp. z o.o.

 

§ 1  

 Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

 

Niniejsze "Ogólne warunki sprzedaży"  [zwane dalej OWS] mają zastosowanie do dokonywanych pomiędzy stronami transakcji, których przedmiotem będzie sprzedaż towarów lub świadczenie usług (stanowiących przedmiot działalności handlowej Sprzedającego) dokonywana przez firmę CDM Sp z o. o. z siedzibą w Ksawerowie [zwaną w treści niniejszych OWS Sprzedającym], na rzecz dowolnego podmiotu gospodarczego, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument w rozumieniu art.384 § 3 Kodeksu Cywilnego) [zwanego w treści niniejszych OWS Kupującym].

 

§ 2  

Zamówienia 

 

1. O ile Sprzedający nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu przez Sprzedającego, ważna jest w dniu jej wysłania przez Sprzedającego. Żadna taka propozycja (włączając w to propozycję nazwane "ofertą") nie stanowi wiążącej Sprzedającego oferty sprzedaży - w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia przez potencjalnego Kupującego zamówienia. Proponowana przez Sprzedającego cena nie zawiera kosztów żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów, badań, które to koszty będą doliczone do ceny towaru, chyba, że strony postanowią inaczej.

2. Przesłane Sprzedającemu przez Kupującego zamówienie musi zawierać dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.

3. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedającego, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. W przypadku przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio.

4. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedającego w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

5. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedającego również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedającego, albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedającego jakichkolwiek należności.

 

§ 3

Tolerancje

 

1. W zakresie parametrów dotyczących wag/ilości przyjmuje się, o ile strony nie ustaliły inaczej, następujące tolerancje: zamówienia poniżej 500 kg (ilość po przeliczeniu na kg) +/- 20%, zamówienia od 500 kg do 1500 kg (ilość po przeliczeniu na kg) +/- 10%, zamówienia powyżej 1500 kg (ilość po przeliczeniu na kg) +/- 5%.

2. Tolerancja wymiarowa określona jest w milimetrach i wynosi, o ile strony nie ustaliły inaczej, +/- 5 mm.

3. Tolerancje grubości produkowanych materiałów opakowaniowych i opakowań podane są w kartach technicznych producentów folii.

 

 

§ 4  

Nadruk na produktach

 

1. Nadruk na produktach wykonany jest zgodnie ze standardem druku fleksograficznego na podstawie zatwierdzonego przez Kupującego, wydrukowanego cyfrowo proofa kontraktowego, wykonanego przez firmę wykonującą reprodukcję na rzecz Sprzedającego

2. Sprzedający może być obecny przy zatwierdzaniu fleksograficznego wzorca nadruku, który będzie stanowił podstawę odbioru jakościowego (ocenę zgodności nadruku) całej partii, może jednak scedować zatwierdzanie wzorca na rzecz Sprzedającego

3. Za zawartość treściową i użyte w nadruku obce logotypy i grafiki odpowiada Kupujący (na żądanie Sprzedającego powinien okazać mu ważne upoważnienia od Właścicieli na użycie obcych znaków handlowych)

4. Kupujący dostarcza projekt graficzny, w tym dokładne rozmieszczenia grafiki w postaci zapisu elektronicznego według zgodnego ze Specyfikacją Techniczną Sprzedającego. Jeżeli projekt graficzny nie jest przygotowany w sposób umożliwiający prawidłowe rozpoczęcie produkcji, Kupujący jest zobowiązany do przesłania na wezwanie właściwie przygotowanego materiału.

5. W przypadku zamówień na materiały z nową szatą graficzną, Sprzedający udostępni wszelkie informacje pozwalające na określenie wyglądu, kolorystyki i jakości docelowej produktu. Na uzgodnionych warunkach handlowych Sprzedający może na życzenie wykonać partię testową produktu. Kupujący gwarantuje, że jest uprawniony do korzystania z dostarczonych materiałów (zdjęcia, rysunki, wzory, znaki towarowe itp.), w związku z czym żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła przeciwko Sprzedającemu roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

6. Gwarancja odtworzenia kolorystyki określonej w pliku graficznym jest w przypadku produktów drukowanych ograniczona technologicznie, wskutek zastosowania techniki fleksograficznej. Dokładne odtworzenie kolorystyki na podstawie przedstawionego przez Kupującego nadruku, wykonanego przez innego producenta może również nie być możliwe z uwagi na specyfikę stosowanych przez Sprzedającego do produkcji podłoży oraz farb graficznych.

7. Stwierdzone przez Kupującego odchylenia kolorystyczne nie mogą być w tej sytuacji podstawą reklamacji jakościowej. W obrębie jednej partii produkcyjnej wymagania jednolitości kolorystyki będą przez Sprzedającego dotrzymane.

 

 

§ 5

Warunki płatności i ceny

 

1. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Sprzedającego na wystawionej fakturze VAT.

2. Przyjmuje się, że stawki podawane przez Sprzedającego są co do zasady uważane za stawki netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.

3. Cena określona przez Sprzedającego nie zawiera kosztów transportu, ubezpieczenia, cła i innych opłat wywozowych.

4. Jeśli po zawarciu umowy nastąpią zmiany w wysokościach opłat, podatków lub obciążeń, albo nastąpi zmiana - o więcej niż 5% (pięć procent) - cen surowców lub zmiana kursu walut, Sprzedający może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami.

5. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury.

6. Jeżeli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem. Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami zmagazynowania tego towaru do dnia odbioru.

7. Dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego uważany będzie za dzień dokonania zapłaty przez Kupującego. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty, Sprzedającemu służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek ustawowych za zwłokę, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedający ma prawo żądać - przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności - uiszczenia całej należności gotówką albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.

9. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

10. W przypadku umów, w których przewidziano odroczoną płatność za towar (kredyt kupiecki) Sprzedający zastrzega sobie prawo jednostronnego określenia limitu wartościowego kredytu. Zawiadomienie o przyznanym limicie następuje wyłącznie na pisemną prośbę Kupującego. W przypadku takich zdarzeń jak: przekroczenie przyznanego limitu kredytu kupieckiego lub brak limitu kredytu kupieckiego albo opóźnienie co do zapłaty należności wynikające z niedotrzymywania terminów płatności faktur, Sprzedający może bez konieczności odrębnego zawiadomienia o tym Kupującego, wstrzymać realizację dalszych zamówień, bądź zamówienia, którego wykonanie powodowałoby odpowiednio przekroczenie limitu, całkowity brak ochrony ubezpieczeniowej, zwiększenie salda zadłużenia Kupującego.

 

 

§ 6

Dostawy i skutki uchybienia terminom

 

1. Palety, na których dostarczany jest towar stanowią własność Sprzedającego, chyba, że umowa (zamówienie) stanowią inaczej.

2. W przypadku, gdy w treści ustaleń Stron (potwierdzonych zamówieniem lub odrębną umowa) nie zawarto szczegółowych informacji w zakresie jakości i opakowania towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być towary o jakości odpowiadającej wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju towarów, i że winny one być opakowane lub pozbawione opakowania - wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedającego lub w przedsiębiorstwach jego dostawców.

3. Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki (ładunku) oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i Sprzedającemu, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi Sprzedającego zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych towarów. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości (do weryfikacji zgodności towaru z wymaganiami, których nie jest wymagane uruchomienie procesu przetwarzania / użycia produktu).

4. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz.

5. Kupujący po wykonaniu kontroli, o której mowa w p. 4, ma obowiązek wykonania pełnej kontroli towaru niezwłocznie po dostawie.

6. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem - Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedającemu stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich wykryciu, ale nie później niż w chwili, w której stosownie do postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom dostaw, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.

 

 

§ 7

Gwarancje i reklamacje

 

1. Właściwości fizyko-chemiczne oferowanych produktów oraz okres gwarancji (przydatności do użycia) danego towaru, określone są w kartach technologicznych producenta.

2. Sprzedający nie jest producentem folii dostarczanych do celów przetwórczych.

3. Sprzedający dostarcza towary wyprodukowane przez siebie lub analogicznie, pochodzące z innych źródeł.

4. Masa netto nawojów folii zawiera masę netto folii razem z tuleją nawojową.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieuznania reklamacji w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego zasad postępowania reklamacyjnego określonego w niniejszych OWS.

6. Kupujący traci wszelkie prawa wynikające z tytułu ewentualnej gwarancji w przypadku nieprzechowywania zakupionych towarów w odpowiednich warunkach. Zobowiązuje się również do zabezpieczenia zakupionych towarów przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Kupujący jest również zobowiązany do przechowywania zakupionego towaru w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzewczych

7. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest przedstawienie specyfikacji dostawy, oryginalnych etykiet reklamowanych towarów oraz złożenie w formie pisemnej i elektronicznej reklamacji, w której zostanie dokładnie opisana przyczyna reklamacji. W przypadku braku wymienionych dokumentów reklamacja nie będzie rozpatrywana.

8. Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji folii i produktów dostarczonych przez Sprzedającego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty otrzymania towaru. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać typ, grubość, ilość reklamowanej folii oraz opis wykrytej wady, bądź problemów związanych z przetwórstwem. Parametry opakowań zawarte w treści zgłoszenia reklamacyjnego muszą być zgodne z parametrami określonymi na etykietach, które stanowią sygnaturę każdej partii opakowań dostarczonej do Kupującego.

9. Towary będące przedmiotem reklamacji muszą być pozostawione do dyspozycji i zbadania przez Sprzedającego. Reklamowane towary do czasu rozpatrzenia reklamacji powinny być opakowane, oznaczone etykietami i zabezpieczone przed uszkodzeniami. Reklamowany towar, który ulegnie uszkodzeniu w czasie rozpatrywania reklamacji nie podlega procesowi reklamacji.

10. Reklamowany towar nie może być zwrócony przez Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedającego.

11. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych mogących mieć negatywny wpływ na przetwarzanie zakupionego materiału (laminowanie, drukowanie itp.) Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania przetwarzania materiału oraz natychmiastowego poinformowania Sprzedającego o stwierdzonych wadach. W przypadku gdy towarem jest folia, Sprzedający odpowiadać będzie tylko za koszt pierwszego przetworzonego nawoju folii, jednak w ilości nie większej jak 50 kg.

12. W przypadku nie uznania reklamacji Kupujący ma prawo na własny koszt zlecić dodatkowe badania w niezależnym akredytowanym laboratorium, przy czym pobór próbek służących do analizy musi zostać dokonany w obecności Sprzedającego.

13. Kupujący podczas odbioru towaru ma obowiązek sprawdzić czy dostarczany towar nie uległ uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu lub innym uszkodzeniom (zawilgocenie, pobrudzenie itp.) Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego tylko w przypadku, kiedy dokument dostawy (list przewozowy w przypadku dostarczenia towaru firmą spedycyjną lub specyfikacja w
przypadku dostaw towaru wyraźnie oznakowanym samochodami Sprzedającego) zawierać będzie opis uszkodzeń towaru podpisany przez kierowcę oraz zostanie dostarczony on do Sprzedającego w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty odbioru.

14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podejmowane przez Kupującego działania dotyczące towarów w zakresie lub trakcie ich przetwarzania lub produkcji. Sprzedający nie gwarantuje przydatności towarów do jakiegokolwiek szczególnego celu, nawet jeżeli cel jest znany, a żadna taka gwarancja nie jest domniemana w ramach nazwy lub opisu, pod którym towar jest sprzedawany.

 

 

§ 8

Zakres odpowiedzialności

 

1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

2. Jakiekolwiek świadczenie odszkodowawcze na rzecz Kupującego nie może łącznie przekraczać 5% (pięć procent) ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedającego.

3. Poza odpowiedzialnością z tytułu wad towaru, Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa.

4. Jeśli Strona trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedającego towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedającego, umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego, związanej z owymi roszczeniami.

5. Sprzedający nie może zostać obciążony za żadną szkodę wynikłą u Kupującego lub u Jego Klientów z powodu błędnego (niezgodnego z przeznaczeniem lub z ustalonymi instrukcjami) użycia dostarczonych produktów lub użycia produktów, które nie zostały sprawdzone przez Kupującego pod względem zgodności z wymaganiami.

 

 

§ 9

Rozstrzyganie sporów i  prawo właściwe

 

1. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, wyłącznie właściwy będzie Sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

2. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedający dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych - wszystkich lub niektórych - warunków) jak również - w zakresie nie unormowanych w treści niniejszych OWS - odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych.

3. W przypadku wszelkich sporów związanych z wykładnią postanowień niniejszych OWS wiążącą jest wersja polskojęzyczna.

 

 

§ 10

 Inne

 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych w treści niniejszej umowy, następujące okoliczności mogą stanowić, podstawę do odstąpienia od umowy, jeśli wydarzyły się po zawarciu umowy i w istotny sposób utrudniają jej wykonanie: konflikt pracowniczy i każda inna okoliczność, nad którą strona nie panuje (np. siła wyższa), taka jak w szczególności pożar, wojna, mobilizacja albo nieprzewidywalne powołania do służby wojskowej, inne zdarzenia o podobnym zasięgu lub doniosłości, rekwizycje, zajęcia, restrykcje walutowe, awaria sprzętu lub maszyn, awaria systemów IT, sabotaż, strajk, powstania i zamieszki, niedostatek środków transportu, ogólny niedobór towarów, kasacja części produkcji albo środków trwałych lub obrotowych, ograniczenia dotyczące środków napędowych oraz wady albo opóźnienia lub uchybienia ze strony przewoźników, producentów lub poddostawców towarów stanowiących przedmiot sprzedaży albo innych osób trzecich. Sprzedający nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań drugiej Strony lub Stron Trzecich, za zachowania których to osób Strona ta w świetle prawa nie odpowiada. Jeśli umowa nie może być wykonana w odpowiednim czasie, każda ze Stron ma prawo odstąpić od tej umowy w tej części, której wykonanie zostało utrudnione z przyczyn wymienionych powyżej. Sprzedający nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań Drugiej Strony lub Stron Trzecich, za zachowania tych osób Strona ta w świetle prawa nie odpowiada. Jeśli umowa nie może być wykonana w odpowiednim czasie, każda ze stron ma prawo odstąpić od tej umowy w tej części, której wykonanie zostało utrudnione z przyczyn wymienionych powyżej.

2. Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące umowy oraz jej wykonania stanowią tajemnicę handlową Sprzedającego i nie mogą być ujawniane Stronom Trzecim bez jego pisemnej zgody, ani w inny sposób wykorzystywane przez Kupującego. Dotyczy to także informacji, o których Kupujący dowiedział się przy okazji i w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.

 

Dyrektor Handlowy

Jakub Wojtczak  

Ksawerów, dnia 04.05.2016 r.