Zgodnie nowymi przepisami Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 21.01.2013 dotyczącymi plików cookies informujemy, że ta witryna korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz dostosować ustawienia dla plików cookies w swojej przeglądarce. Rozumiem, zamknij.
(042) 684 04 88
cdm@cdm.pl
Unia Europejska

 

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na nabycie robót i materiałów budowlanych w celu utworzenia pomieszczenia mieszalni farb

2017-12-28Ksawerów, dnia 28.12.2017
miejscowość, data

Wpłynęło dnia: ..............................................

Podpis: ...........................................................

1.   Nazwa i adres Zamawiającego.

CDM Sp. z o.o.
Cegielniana 7,
95-054 Ksawerów

2. Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Nabycie robót i materiałów budowlanych w celu utworzenia pomieszczenia mieszalni farb. W szczególności:
Budowa parterowego budynku mieszalni farb konstrukcji stalowej i żelbetowej o wymiarach 6,58 x 12,76 m, powierzchnia użytkowa 70,06 m2, okap na poziomie 4,70 m zlokalizowanego wzdłuż wschodniej ściany istniejącego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: instalacja wody, ogrzewania, wentylacji, instalacją elektryczną (w wykonaniu Ex).
Posadzka żywiczna elektrostatyczna.


Szczegółowa dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.


Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7 roboty budowlane

4. Termin realizacji zamówienia.

Do dnia 16.05.2018 r.

5. Miejsce realizacji: ul. Cegielniana 7, Ksawerów

 

6. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

7. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
    a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

  2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
    i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców

 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1a:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami;

Andrzej Jarzębowski – Z-ca Dyrektora Zarządu
tel. 42 6840488 w. 40
e-mail: andrzej.jarzebowski@cdm.pl

11. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
95-054 Ksawerów, ul. Cegielniana 7. lub pocztą elektroniczną na adres: andrzej.jarzebowski@cdm.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2018. r. do godz. 9.00.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 120 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

14. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Sposób oceny

1.

Cena

Od 0 do 70

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 70

2.

Gwarancja

Od 0 do 30

Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 30
15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.

16. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.


Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.17. Pozostałe informacje.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15,
2) unieważnienia postępowania,
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.


W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

         


Archiwum

Firma CDM Sp. z o.o. podpisała Umowę o Dofinansowanie

  2012-03-28

Firma PPHU CDM S p. z o.o. pragnie poinformować, iż w dniu 28 marca 2012 roku podpisała z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Umowę o Dofinansowanie.

Dowiedz się więcej

Zapytanie ofertowe - Przetarg

  2012-02-13

Firma PPHU CDM Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zakup przewijarko - krajarki z dwoma wałkami nawijającymi o szerokości roboczej 2000 mm

Dowiedz się więcej

Zapytanie Ofertowe - System Zarządzania Przedsiębiorstwem

  2012-02-13

Firma CDM składa zapytanie ofertowe na System Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Dowiedz się więcej

«  1 215 16 17 18 19  »