Zgodnie nowymi przepisami Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 21.01.2013 dotyczącymi plików cookies informujemy, że ta witryna korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz dostosować ustawienia dla plików cookies w swojej przeglądarce. Rozumiem, zamknij.
(042) 684 04 88
cdm@cdm.pl
Unia Europejska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASZYNA DO LAMINACJI

2016-02-25

 

Ksawerów, 25.02.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA

BEZROZPUSZCZALNIKOWĄ MASZYNĘ DO LAMINACJI

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


CDM Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 7

95-054 Ksawerów
 

 

Tryb udzielania zamówienia


Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.Opis przedmiotu zamówienia

 

Bezrozpuszczalnikowa maszyna do laminacji

 

Podstawowe parametry

Szerokość wstęgi - 1300 mm

Odwijak - pojedynczy, bez-wałkowy, max średnica roli 1000 mm

Nawijak - pojedynczy, bez-wałkowy, max średnica roli 1000 mm

Maksymalna prędkość mechaniczna – 450 m/min

Zespół mieszający do dozowania klejów jedno i dwu-składnikowych.

 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:

 

42994230 - 1Termin realizacji zamówienia
 

III kwartał 2016 roku


Miejsce dostawy


CDM Sp. z o.o.

 ul. Cegielniana 7

 95-054 Ksawerów

 

Zamówienia częściowe
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 

 

Informacja o ofercie wariantowej

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez WykonawcówWykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 
W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1a:
 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1b:
Lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówień z ostatnich 5 lat 
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację zamówień (listy referencyjne, itp.) Co najmniej 3 realizacje.
 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami;

 
Krzysztof Janiak
tel. +48602225719
e-mail: krzysztof.janiak@cdm.pl
 

Sebastian Kołodziejczak
tel. +48600858033
e-mail: sebastian.kolodziejczak@cdm.pl


Miejsce i termin złożenia oferty

 
Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: oferty@cdm.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2016 r. do godz. 16.00


Termin związania ofertą

 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Termin i miejsce otwarcia ofert

 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.03.2016 r. w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.


Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia


Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100


Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Sposób Oceny

1

Cena

Od 0 do 50

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 50

2

Gwarancja

Od 0 do 20

Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 20

3

Technologia

Od 0 do 10

Stosunek poziomu zastosowanej technologi w badanej ofercie do poziomu technologii w ofercie z najwyższym poziomem zastosowanej technologii mnożony przez 10

4

Doświadczenie

Od 0 do 20

Stosunek liczby referencji w badanej ofercie do liczby referencji w ofercie z największą liczbą referencji mnożony przez 20

 

 

Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.


W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 
w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Pozostałe informacje


Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15

unieważnienia postępowania

nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania

 

 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

 

                   


Archiwum

«  1 2 3 4 5 6 715 16  »