Zgodnie nowymi przepisami Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 21.01.2013 dotyczącymi plików cookies informujemy, że ta witryna korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz dostosować ustawienia dla plików cookies w swojej przeglądarce. Rozumiem, zamknij.
(042) 684 04 88
cdm@cdm.pl
Unia Europejska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DRUKARKĘ FLEKSOGRAFICZNĄ 8-KOLOROWĄ

2017-04-26

Ksawerów, 26.04.2017

Wpłynęło dnia: ..............................................

 

Podpis: ...........................................................

       1 . Nazwa i adres Zamawiającego.

       CDM Sp. z o.o.

        ul. Cegielniana 7

       95-054 Ksawerów

 

     2. Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.

 

       3. Opis przedmiotu zamówienia.

 Drukarka fleksograficzna 8 kolorowa o poniższych parametrach i wyposażeniu:

- szerokość przebiegu taśmy – 1050 mm

- szerokość druku – 1000 mm

- prędkość druku – do 400 m/min

- zakres raportów – od 300 mm do 800 mm

- automatyczny wałowy odwijak z windą

- automatyczny wałowy nawijak z windą

- szybko wymienny wałek dociskowy przed centralnym cylindrem w formie tulei

- w pełni zintegrowany centralny system inspekcji druku

- możliwość inspekcji 100% szerokość druku wraz z detekcją błędów oraz sprawdzaniem kodu kreskowego

- dodatkowa lampa to kontroli registra przy warstwach transparentnych (lakiery)

- aktywator do odświeżenia poziomu jonizacji

- system informujący o koniecznych operacjach związanych z obsługa maszyny

- system ułatwiający wysunięcie tulei drukowej oraz aniloksu z manderli

- dwustrefowy tunel suszący

- nastawa registra druku w sposób statyczny bez generowania odpadów

- jeden zestaw 8 sztuk aniloksów o różnej liniaturze i transferze

- trzy zestawy 8 sztuk adapterów do tulei drukowych

- dodatkowa sekcja cięcia wraz z wyciągiem odciętych krawędzi

- system kontroli i sterowania stężenia rozpuszczalnika LEL

- urządzenie zapewniające chłodzenie wody w obiegu

 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 42991200-1

 

      4. Termin realizacji zamówienia.

I kwartał 2018 rok

 

       5. Miejsce dostawy

         CDM Sp. z o.o.

        ul. Cegielniana 7

         95-054 Ksawerów

 

       6. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

    

      7. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

       8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

 

       9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1a:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

      10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami;

1) Krzysztof Janiak

tel. +48602225719

e-mail: krzysztof.janiak@cdm.pl

2) Sebastian Kołodziejczak

tel. +48600858033

e-mail: sebastian.kolodziejczak@cdm.pl

 

      11. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: oferty@cdm.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2017 r. do godz. 16.00

 

       12. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

       13. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2017 r. w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

       14. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Sposób oceny

1.

Cena

Od 0 do 50

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 50

 

2.

 

Gwarancja

 

Od 0 do 20

Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 20

 

3.

 

Automatyczny czas mycia zespołów drukowych

 

Od 0 do 15

Stosunek najkrótszego oferowanego czasu do czasu badanej oferty mnożony przez 15

 

4.

Zużycie rozpuszczalnika do mycia zespołów drukowych [l]

 

 

Od 0 do 15

Stosunek najmniejszej ilości do ilości badanej oferty mnożony przez 1

 

 

      15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.

 

       16. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

       4. pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 

 

       17. Pozostałe informacje.

 

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15,

2) unieważnienia postępowania,

3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

 

            

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój

 


Archiwum

«  1 2 3 4 5 6 715 16  »