Zgodnie nowymi przepisami Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 21.01.2013 dotyczącymi plików cookies informujemy, że ta witryna korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz dostosować ustawienia dla plików cookies w swojej przeglądarce. Rozumiem, zamknij.
(042) 684 04 88
cdm@cdm.pl
Unia Europejska

 

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na linię zgrzewającą

2017-07-19

Ksawerów, 19.07.2017

Wpłynęło dnia: ..............................................

 

Podpis: ...........................................................

              1. Nazwa i adres Zamawiającego.

CDM Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 7

95-054 Ksawerów

 

             2. Tryb udzielania zamówienia.

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie w ramach projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących produkcji aktywnych opakowań dla rynku fresh market” w ramach Działania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

           3. Opis przedmiotu zamówienia.

Linia zgrzewająca do produkcji opakowań o poniższych, podstawowych parametrach:

- maksymalna szerokość robocza - 600 mm

- możliwości produkcyjne:

- odwijak o szerokości 1200 mm

- dwa odwijaki do struny (zipper) z systemem prowadzenia

- możliwość produkcji opakowań o nietypowych, specjalnych kształtach, system wykroju opakowań zarówno z boku jak i z góry wraz z odciągiem odpadu

- system kontroli odcinania opakowań wyposażony w kamerę poprawiający precyzję oraz jakość wykończenia zaokrąglonych narożników opakowania

- zastosowanie sprężyn w mechanice zgrzewadeł poprawiające stabilności i powtarzalność procesu zgrzewu

 

 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 42994200-2Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

 

            4. Termin realizacji zamówienia.

I kwartał 2018 roku

 

           5. Miejsce dostawy

CDM Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 7

95-054 Ksawerów

           6. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

         7. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

        8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

 

         9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1a:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

 

            10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami;

1) Krzysztof Janiak

tel. +48602225719

e-mail: krzysztof.janiak@cdm.pl

2) Sebastian Kołodziejczak

tel. +48600858033

e-mail: sebastian.kolodziejczak@cdm.pl

 

         11. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: oferty@cdm.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2017 r. do godz. 10.00

 

         12. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

        13. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.08.2017 r. w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

     14. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

 

Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Sposób oceny

1.

Gwarancja

Od 0 do 60

Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 60

 

2.

Cena

Od 0 do 25

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 25

 

 

3.

 

Koszt roboczogodziny serwisu

 

Od 0 do 15

Stosunek stawki za roboczogodzinę z najniższej oferty do stawki badanej oferty mnożony przez 15

 

       15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.

      16. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

    17. Pozostałe informacje.

 

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15,

2) unieważnienia postępowania,

3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie

 

 

 

                    


Archiwum

«  1 2 3 4 5 6 715 16  »