Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie

Informujemy, że 18.05.2020 podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z COP Łódź nr RPLD.02.02.01-10-0072/19-00 w ramach działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Całkowita wartość projektu wynosi 25 830,00 pln, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 21 000,00 pln.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.