Zgodnie nowymi przepisami Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 21.01.2013 dotyczącymi plików cookies informujemy, że ta witryna korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz dostosować ustawienia dla plików cookies w swojej przeglądarce. Rozumiem, zamknij.
(042) 684 04 88
cdm@cdm.pl
Unia Europejska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEWIJARKO-KRAJARKĘ

2016-03-25

 

 

Ksawerów, 25.03.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

PRZEWIJARKO - KRAJARKĘ WRAZ Z ZESPOŁEM LASERÓW

DO MIKROPERFORACJI I CIĘCIA

 

 

Podstawowe parametry:

Szerokość robocza - min. 2000 mm

Średnice roli odwijanych – do 1300 mm

Średnice roli nawijanych - do 850 mm

Szybkość przewijania - do 800 m/min

System cięcia nożami krążkowymi

Materiały do przetwarzania – folie typu PP, PE, PA, PCV, PET, laminaty

oraz papiery z zakresie grubości 12-150 um

Maszyna dostosowana do montażu zespołu laserów tnąco-perforujących

Zespół laserów do perforacji i cięcia materiałów giętkich przewijanych z roli na rolę wraz z oprogramowaniem


1. Nazwa i adres Zamawiającego.
CDM Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 7
95-054 Ksawerów

 
2. Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.
 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.
 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 42994200-2

Dodatkowe przedmioty: 38636110
 

 

4. Termin realizacji zamówienia.
 

Rozpoczęcie: 01.07.2016

 Zakończenie: 30.06.2017
 

 

5. Miejsce dostawy
 

CDM Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 7
95-054 Ksawerów
 

 

6. Zamówienia częściowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 

 

7. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców

 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8 a:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8 b:
Lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówień z ostatnich 5 lat wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację zamówień (listy referencyjne, itp.) Co najmniej 3 realizacje.

 

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami;
 

1) Krzysztof Janiak
tel. +48602225719
e-mail: krzysztof.janiak@cdm.pl
 

2) Sebastian Kołodziejczak
tel. +48600858033
e-mail: sebastian.kołodziejczak@cdm.pl
 


11. Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: oferty@cdm.pl 

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2016 r. do godz. 10.00

 

 

12. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 

 

13. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2016 r. w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 

 

14. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.


Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

 

Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Sposób oceny

1.

Cena

Od 0 do 50

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 50

 

2.

Gwarancja

Od 0 do 10

Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 10

 

3.

Doświadczenie

Od 0 do 25

Stosunek liczby zainstalowanych przez oferenta urządzeń z analogicznym zestawem użytych modułów o identycznej funkcjonalności do największej liczby instalacji deklarowanej przez oferentów mnożony przez 25

 

4.

Technologia

Od 0 do 15

Stosunek poziomu zastosowanej technologi w badanej ofercie do poziomu technologii w ofercie z najwyższym poziomem zastosowanej technologii mnożony przez 15

 

15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.16. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 
w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa: 

- w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
- w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

17. Pozostałe informacje.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15,
2) unieważnienia postępowania,
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania

 

 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

 

                           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA

 

PRZEWIJARKO-KRAJARKĘ WRAZ Z ZESPOŁEM LASERÓW DO MIKROPERFORACJI I CIĘCIA

 

Podstawowe parametry:

Szerokość robocza - min. 2000 mm

Średnice roli odwijanych – do 1300 mm

Średnice roli nawijanych - do 850 mm

Szybkość przewijania - do 800 m/min

System cięcia nożami krążkowymi

Materiały do przetwarzaniafolie typu PP, PE, PA, PCV, PET, laminaty

oraz papiery z zakresie grubości 12-150 um

Maszyna dostosowana do montażu zespołu laserów tnąco-perforujących

Zespół laserów do perforacji i cięcia materiałów giętkich przewijanych z roli na rolę wraz z oprogramowaniem

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

  CDM Sp. z o.o.

  ul. Cegielniana 7

  95-054 Ksawerów

 

 1. Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 42994200-2

Dodatkowe przedmioty: 38636110

 1. Termin realizacji zamówienia.

Rozpoczęcie: 01/07/2016

Zakończenie: 30/06/2017

 

 1. Miejsce dostawy

  CDM Sp. z o.o.

  ul. Cegielniana 7

  95-054 Ksawerów

   

 2. Zamówienia częściowe.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
   b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
   i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1a:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1b:

Lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówień z ostatnich 5 lat
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację zamówień (listy referencyjne, itp.) Co najmniej 3 realizacje.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami;

1) Krzysztof Janiak

tel. +48602225719

e-mail: krzysztof.janiak@cdm.pl

2) Sebastian Kołodziejczak

tel. +48600858033

e-mail: sebastian.kolodziejczak@cdm.pl

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: oferty@cdm.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2016 r. do godz. 10.00

 

 

 

 1. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2016 r. w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

 1. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

 

Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Sposób oceny

1.

Cena

Od 0 do 50

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 50

 

2.

Gwarancja

Od 0 do 10

Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 10

 

3.

Doświadczenie

Od 0 do 25

Stosunek liczby zainstalowanych przez oferenta urządzeń z analogicznym zestawem użytych modułów o identycznej funkcjonalności do największej liczby instalacji deklarowanej przez oferentów mnożony przez 25

 

4.

Technologia

Od 0 do 15

Stosunek poziomu zastosowanej technologi w badanej ofercie do poziomu technologii w ofercie z najwyższym poziomem zastosowanej technologii mnożony przez 15

 

 

 

 1. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.

 

 1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 1. Pozostałe informacje.

 

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15,

2) unieważnienia postępowania,

3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 


Archiwum

«  1 2 3 4 5 6 715 16  »