Umowa o dofinansowanie RPLD.01.02.02-10-0143/19-00

W dniu 13.10.2020 zawarliśmy umowę o dofinansowanie RPLD.01.02.02-10-0143/19-00  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Badania, Rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2. Projekty B+R przedsiębiorstw

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 3 523 780,10 PLN, przy czym dofinansowanie wyniesie 1 761 890,05 PLN wydatków kwalifikowalnych.

Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.