Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę nr RPLD.02.02.01-10-0122/19-00  o dofinansowanie projektu ,, Wdrożenie modelu biznesowegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 654 360,00 PLN, przy czym dofinansowanie wyniesie 532 000,00 PLN wydatków kwalifikowalnych.