Umowa o dofinansowanie RLPD.01.02.02-10-0044/21-00

 

W dniu 22.04.2022 zawarliśmy umowę o dofinansowanie RPLD.01.02.02-10-0044/21-00  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Badania, Rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2. Projekty B+R przedsiębiorstw

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 15 208 394,45 PLN, przy czym dofinansowanie wyniesie 7 778 646,19 PLN wydatków kwalifikowalnych.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.