Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie RPLD.02.03.01-10-0192/23-00

Informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie o numerze RPLD.02.03.01-10-0192/23-00, która dotyczy projektu o nazwie „Wdrożenie wysokowydajnej produkcji opakowań recyklowalnych i biodegradowalnych”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego RPLD.02.03.01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, w ramach Osi Priorytetowej RPLD.02.03.01 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie 02.03 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, poddziałanie 02.03.01 Innowacje w MŚP.

Całkowita kwota projektu wynosi 2 595 915,00 PLN

Całkowita wysokość wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 110 500,00 PLN

Całkowita wysokość dofinansowania wynosi  949 725,00 PLN