Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych została przewidziana w
ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w miejsce dotychczasowej ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) oraz
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej
„RODO”).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Informujemy, że administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest CDM
Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie (95-054) ul. Cegielniana 7 zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000102578, NIP: 7291001194,
REGON: 470867166, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy KRS.

Jak skontaktować się z nami, aby uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych?

Informujemy, że wystarczy napisać do naszego inspektora danych osobowych na adres e-mail
cdm@cdm.pl.

Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Informujemy, że Państwa dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio, tj. w związku z transakcjami
handlowymi dokonywanymi przez Państwa albo pośrednio, tj. od kontrahentów, dla których CDM
Sp. z o.o. świadczy swoje usługi realizowane w Państwa interesie lub w przypadku innych
kontrahentów w sytuacji, gdy w ramach współpracy wyrazili Państwo wcześniej taką zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i
wykonania umowy z CDM Sp. z o.o. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w poniższych celach
(pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody w określonym zakresie) na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu CDM Sp. z o.o., którym jest prowadzenie wobec Państwa działań
marketingowych (w tym działań marketingowych stron trzecich), kontaktowanie się z Państwem
(w szczególności są to działania marketingowe zgodne z przepisami prawa, w przypadku
wyrażenia zgody za pomocą adresu e-mail lub telefonu), prowadzenie badań rynku i satysfakcji
Klienta (analizy, testy), windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, zawarcie,
należyte wykonanie, rozwiązanie umowy i inne czynności związane z realizacją umowy zawartej z
Państwem lub innymi kontrahentami w celu realizacji usług w Państwa interesie.
Ponadto, obowiązujące przepisy prawa wymagają od CDM Sp. z o.o. przetwarzania Państwa
danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Zgodę na przetwarzanie Państwa danych
osobowych można wycofać w każdej chwili, co oznacza, że Państwa dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie do momentu, gdy nie wycofają Państwo wcześniej wyrażonej zgody.

Czy konieczne jest podanie Państwa danych osobowych?

Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych takich jak dane kontaktowe, tj. adres
e-mail, telefon, dane wymagane do faktury VAT, do Państwa właściwej identyfikacji jako
kontrahenta, dane potrzebne do przygotowania oferty marketingowej CDM Sp. z o.o. jest
działaniem koniecznym dla zawarcia i należytego wykonania umowy zawartej z Państwem.
CDM Sp. z o.o. może wymagać od Państwa podania dodatkowych danych osobowych, które są
niezbędne dla celów rachunkowych lub podatkowych i ich podanie nie może być dobrowolne.

Jakie zagwarantowane prawem uprawnienia posiadają Państwo względem CDM Sp. z o.o. w
zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Informujemy, że CDM Sp. z o.o. zapewnia realizację wszystkich Państwa praw wynikających z
RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania
danych, nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także
prawo do ich przenoszenia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych. Mogą Państwo skorzystać z ww. uprawnień w sytuacji, gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne, są przetwarzane niezgodnie z prawem, nie są już niezbędne do celów, dla których
były przetwarzane przez CDM Sp. z o.o. albo w sytuacji, gdy nastąpi nastąpi wycofanie Państwa
zgody na przetwarzanie danych lub wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich
danych osobowych.
Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych. Organem właściwym do rozpoznania skargi jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

Kiedy mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych?

Informujemy, że mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu (lub dla celów badawczych), a wyrażenie sprzeciwu jest uzasadnione
szczególnymi okolicznościami.

Jakim podmiotom udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie uprawnieni pracownicy CDM Sp. z o.o., a
udostępnienie danych osobowych kontrahentom i podmiotom trzecim nastąpi wyłącznie po
wyrażeniu przez Państwa zgody w tym zakresie. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje automatycznie, a w szczególności
przez profilowanie , które powoduje utratę lub ograniczenie praw związanych z tym
przetwarzaniem?
Informujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nastąpi automatycznie z wyłączeniem
profilowania, przy czym nie będzie to wywoływało ujemnych skutków prawnych jak również nie
wpłynie na Państwa sytuację.

Ile wynosi czas przechowywania Państwa danych osobowych?

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy,
ale również po jej zakończeniu np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, realizacji
obowiązków prawnych przez okres kolejnych 10 lat od daty zakończenia umowy.
Państwa dane osobowe wykorzystywane do celów marketingowych przechowywane są przez czas
obowiązywania umowy. W razie wniesienia sprzeciwu czas przechowywania danych osobowych
zostaje skrócony do momentu, od którego nie ma dalej zgody na przetwarzanie Państwa danych
osobowych.
W celach podatkowych i rachunkowych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez
okres zapewniający CDM Sp. z o.o. zadośćuczynienie obowiązkom związanym z
przechowywaniem danych, udokumentowaniem spełnienia wymagań prawnych i kontrolą
prowadzoną przez organy publiczne.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych przez CDM Sp. z o.o. zapraszamy do kontaktu z nami. Liczymy, że przedstawione
informacje pozwolą na zrozumienie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz
będą stanowić podstawę dla zapewnienia Państwu bezpiecznej współpracy handlowej o
najwyższych standardach.